OIL-FREE

OIL-FREE – Sản phẩm có sức mạnh lớn nhất tại Hàn Quốc!

Sản phẩm OIL-FREE của SUNGSHIN COMPRESSOR có hiệu suất
và tính năng ưu việt, luôn lấy sức khỏe con người và
môi trường tự nhiên làm điều kiện tiên quyết.

Lĩnh vực sử dụng OIL-FREE

Chất bán dẫn

Thực phẩm

Chế tạo thuốc

Dệt may

Đồ uống

Điện tử