การบริหารความคิด

GLOBAL + REVOLUTION
GLOBALUTION

ประสิทธิภาพสูงในการทำงาน !
ทำไห้บริษัทจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น !
พอใจมากขึ้น ลูกค้าและพนักงาน !

เป้าหมาย ของบริษัท ซองซินนคอมเพรสเซอร์จำกัด
เกิดคุณค่าสูงที่สุด น้อยที่สุดความเสียหาย,
ผลประโยชน์ใหญ่ที่สุด โดยอบรมสั่งสอนบุคคลที่มีความสามารถสูง อย่างต่อเนื่อง.

Sungshine Comp Vision & Mission
อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาการ
ความพอใจ